Erstatnings- og forsikringsret

Vort kontor har mange års erfaring med sager om erstatning og forsikring inden for eksempelvis trafikulykker, arbejdsskader og patientskader.

Disse sager varetages af advokat Lars N. Knudsen.

Advokat Lars N. Knudsen er medlem af faggruppen for erstatnings- og forsikringsret under advokatsamfundet, der har som formål at højne medlemmernes faglige niveau indenfor erstatnings- og forsikringsret.

Endvidere har vi sager, hvor advokat Hanne Sølgaard og Lars N. Knudsen som beneficerede advokater varetager erstatningsspørgsmål overfor ofre for vold.

Sager for skadelidte i forbindelse med trafikuheld eller arbejdsskader er sædvanligvis komplicerede for den skadesramte. Det er derfor vigtigt at søge rådgivning i god tid. I sagerne vil der ofte være et forsikringsselskab som dækker advokatomkostningerne – eller en stor del af dem.

I forbindelse med sagsbehandlingen sørger vi for at opgøre den skadelidtes krav om godtgørelse for svie og smerte, godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab. Endvidere vil der under en skadessag løbende være tale om krav på tabt arbejdsfortjeneste og behandlingsudgifter, som også skal opgøres og kræves tilbagebetalt.

Af og til vil der være flere forsikringsselskaber indblandet i sagen og i den forbindelse sørger vi for kontakten til alle forsikringsselskaberne.

Der skal i forbindelse med en erstatningssag også indhentes speciallægeerklæringer, og vi er i den forbindelse behjælpelige med at rådgive om, hvilke speciallægeerklæringer der bør indhentes og om valg af speciallæge.

Endelig kan der i forbindelse med en erstatningssag også ofte opstå spørgsmål omkring sygedagpenge, evt. flexjob eller spørgsmål om førtidspension, og også i denne forbindelse kan vi sørge for kontakt til de offentlige myndigheder og rådgivning.